Waar wij voor staan

De Cliëntenadviesraad van de gemeente Alphen aan den Rijn, geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W over beleidsvraagstukken die vallen binnen het Sociaal Domein. Het gaat hierbij om 3 wetten: de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

In onze adviezen staat het belang van de cliënten (klanten) centraal. Zij zijn degenen die van deze wetten gebruik maken en voor wie het beleid bedoeld is.

Wij zijn een onafhankelijke en open adviesraad. Wij ontvangen onze beleidsinformatie van de gemeente en ambtenaren. Om te kunnen peilen hoe het beleid in de praktijk uitpakt voor de cliënten, gaan wij te rade bij belanghebbende organisaties en mensen van de praktijk.

Wij vergaderen ca. 10 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk voor belangstellenden en pers. In uitzonderlijke gevallen kan het gebeuren dat een onderwerp, gezien het vertrouwelijke karakter ervan, achter gesloten deuren moet worden besproken.

De Cliëntenadviesraad is zoveel mogelijk een afspiegeling van de Alphense bevolking. De voorzitter en de vice-voorzitter zijn benoemd door het college van B&W. De overige leden zijn op grond van sollicitaties door de voorzitter en vicevoorzitter gekozen.

Wij horen graag van uw positieve of negatieve ervaringen op het terrein van de voorzieningen die de gemeente biedt om de burgers zo goed mogelijk te laten deel nemen aan de maatschappij. Hoe meer feed-back op een bepaald onderwerp, hoe beter wij kunnen reageren en adviseren. U kunt ons bereiken via de contactpagina.